Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Tanvaldské hudební jaro 2015

THJ3

Konečně doma

Noční běžec

Z města a MěÚ

Uzavírka přejezdu v Poštovní ulici

Z důvodu plánované rekonstrukce železniční zastávky Tanvald a z důvodu potřeby provedení prací na železničním přejezdu a v kolejišti bude ve dnech 1. - 5. května a 22. - 29. června uzavřen železniční přejezd v Poštovní ulici. Pro pěší bude průchod nepřerušen.

Vloženo: 14.04.2015
ilustrační foto

Kompostéry pro domácnosti

Obce Mikroregionu Tanvaldsko podaly žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí a Státního fondu životního prostředí na projekt „Vybudování systému odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska“. Projekt je zaměřen na snižování podílu kompostovatelných složek v komunálním odpadu jeho separací v kompostérech a následným využíváním přímo v místě vzniku. V Tanvaldě budou kompostéry zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě Smlouvy o zapůjčení. O podrobnostech budou občané včas informováni.

Od 31. března mohou občané využívat nádoby na bioodpad, které jsou přistaveny  na všech stanovištích pro separovaný odpad  Tyto nádoby jsou opatřeny štítkem s výčtem, co do nádob patří a nepatří. Nádoby na bioodpad byly poprvé vyvezeny v pátek 10. dubna a budou takto vyváženy každý pátek. 

Vloženo: 10.04.2015
ilustrační foto

Zápis do mateřské školy

Ve středu proběhl každoroční zápis do Mateřské školy Tanvald. K němu se dostavilo celkem 48 malých dětí, jejichž rodiče projevili zájem o přijetí svých ratolestí do předškolního zařízení v Tanvaldě.  Bylo vidět, že se děti na svůj velký den těšily a připravovaly. Nebylo pro ně problém rozpoznávat domácí zvířata nebo určovat základní barvy.  

Dle sdělení paní ředitelky Mileny Tomešové zájem o přijetí do jedné ze tří budov mateřské školy v letošním roce poprvé po dlouhé době nepřekročil kapacitu 60 volných míst, které mohou pro příští školní rok nabídnout. Skutečnost, že kapacita mateřské školky bezpečně uspokojí počet zájemců o předškolní výchovu, velice potěšila starostu města Mgr. Vladimíra Vyhnálka. 

Další fotografie

Vloženo: 10.04.2015
ilustrační foto

Modernizace zasedací místnosti radnice

Ve velké zasedací místnosti radnice byla v minulých dnech dokončena instalace nového projektoru a vysouvacího promítacího plátna o rozměrech 3x2m.  Dochází tak k realizaci dalšího záměru vedení města k zajištění lepší prezentace materiálů nejenom při veřejných zasedáních zastupitelstva města, ale i při jiných akcích, ke kterým je zasedací místnost využívána.  Zastupitelé i veřejnost budou mít možnost se o přínosu využití tohoto zařízení, které žádným způsobem nenarušuje historický ráz sálu, přesvědčit na nejbližším zasedání zastupitelstva města. To proběhne ve středu 15. dubna od 16.00 hodin.

 

Vloženo: 09.04.2015
ilustrační foto

Dotazníkové šetření pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Tanvald - interaktivní formuláře

Nové interaktivní formuláře pro webový prohlížeč jsou zde:

Pro vyplnění stačí internetový prohlížeč, není třeba žádný externí nástroj. Formulář se otevře jako nová stránka.

Vloženo: 07.04.2015
ilustrační foto

Výluky na železniční trati

Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve dnech 1. dubna 2015 od 7:10 hod. až 30. září 2015 do 16:30 hod. bude probíhat nepřetržitá výluka v úseku Kořenov - Harrachov na trati 036 Liberec - Tanvald - Szklarska Poręba Górna. Důvodem této výluky je rekonstrukce harrachovského železničního tunelu.Vlaky dopravce GW Train Regio a. s.  jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Kořenov - Harrachov,sklárna - Jakuszyce a opačně. Ve stanici Jakuszyce bude umožněn přestup do/z vlaků GW Train Regio a.s. do/z Szklarska Poręba Górna.

Ve dnech 5. až 14. dubna 2015 vždy od 8:00 hod. do 17:50 hod. budou probíhat denní výluky v úseku Liberec - Jablonec nad Nisou na trati 036 Liberec - Tanvald - Szklarska Poręba Górna.

Na stejné trati bude ve dnech 15. dubna 2015 od 8:00 hod. až 13. července 2015 do 17:10 hod. probíhat nepřetržitá výluka v úseku Liberec - Jablonec nad Nisou zastávka.

Současně s touto výlukou bude ve dnech 1. května 2015 od 8:15 hod. až 29. června 2015 do 17:10 hod. probíhat nepřetržitá výluka také v úseku Jablonec nad Nisou zastávka - Tanvald a na trati 034 v úseku Smržovka - Josefův Důl. Vlaky jedoucí z/do zastávky Desná-Riedlova vila budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou také v úseku Tanvald - Desná Riedlova vila a opačně.
Cestující do Smržovky pro přestup ve směru do/od Josefova Dolu využijí autobusy označené písmenem „A“, které zajíždějí k železniční stanice Smržovka (autobusy označené „B“ zastavují ve Smržovce pouze na autobusové zastávce „Smržovka,nám. TGM“ a k žel. stanici nezajíždějí).
Důvodem těchto výluk je rekonstrukce stanic a zastávek Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Tanvald zastávka a také modernizace zabezpečovacího zařízení.
 

Vloženo: 07.04.2015
ilustrační foto

Dotazníkové šetření pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Tanvald

Milí spoluobčané,

naše město Tanvald začalo v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje města a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaké by mělo naše město být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje města a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Interaktivní elektronická verze dotazníku je k dispozici zde. Dotazník je určen přímo pro vyplnění v internetovém prohlížeči.

Verze dotazníku pro tisk je k dispozici ve formátu DOC (pro všechny běžné textové editory):

Dotazník můžete vytisknout, vyplnit ručně a buď odevzdat osobně v infocentru, knihovně či podatelně MěÚ, nebo naskenovaný odeslat na e-mail dotaznik@tanvald.cz.

Vytištěná verze pro veřejnost bude k dispozici v infocentru a v knihovně.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.      

Mgr. Vladimír Vyhnálek

starosta města Tanvald    

Vloženo: 30.03.2015
ilustrační foto

K svolávanému shromáždění

Tak jak již informoval pan starosta, obdržel v minulých dnech MěÚ Tanvald v souladu se zákonem č. 84/19990 Sb. oznámení o konání shromáždění. Účelem shromáždění má být vyjádření nesouhlasu ve věci šetření tragické události ze dne 1. ledna 2012. Dle oznámení by se mělo shromáždění konat dne 11. dubna 2015 od 12.00 do 17.00 hod. na parkovišti Tanvald střed v Krkonošské ulici. V rámci shromáždění se má uskutečnit průvod ke kostelu a na hřbitov v místní části Šumburk nad Desnou. Organizátoři předpokládají účast kolem sta lidí a svolavatelem je jakýsi Andrej Lučka z Rokycan. Městský úřad Tanvald obdržel k oznámenému shromáždění připomínky nejen od občanů Tanvaldu. Mimo jiné je požadován i zákaz tohoto shromáždění. Mezi občany Tanvaldu z avizovaného shromáždění panují obavy. Dne 26. 03. 2015 obdržel MěÚ Tanvald petici části romských spoluobčanů proti konání tohoto shromáždění. Ke shromáždění není ze zákona třeba souhlasu správního orgánu, v tomto případě Městského úřadu v Tanvaldě. Shromáždění však podléhá oznamovací povinnosti, která byla svolavatelem splněna. Dle platného zákona není v současné době důvod toto shromáždění zakázat.

Pokud by v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodňovaly jeho zákaz, je možné ho za dodržení zákonných podmínek rozpustit. Jedná se zejména o projevy popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání apod. nebo projevy násilí.

 

Vloženo: 27.03.2015
ilustrační foto

Ke sběru bioodpadu

Počínaje dnem 31. 03. 2015 budou na všech stanovištích pro separovaný odpad přistaveny nádoby na bioodpad. Tyto nádoby budou opatřeny štítkem s výčtem, co do nádob patří a nepatří. Do těchto nádob lze odkládat rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel větve), zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky a exkrementy drobných domácích zvířat. Tento odpad nesmí být v obalech!!!!! 

Do těchto nádob nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, plast, kov).

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který nelze pro svou velikost umístit do zvláštních sběrných nádob, mohou občané Tanvaldu, poplatníci v době od 1. 4.  do 31. 10., každý čtvrtek od 12.00 do 16.00 hod. odkládat na sběrné místo, kterým je oplocený pozemek p. p. č. 694/8, k.ú. Tanvald, v prostoru bývalé skládky „Honvart“.

Vloženo: 27.03.2015
ilustrační foto

Město opět uklidilo v obchodní zóně

Značný nepořádek na veřejných prostranstvích obchodní zóny v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl po zimním období nakupujícími znovu právem kritizován. Pohozené odpadky a všudypřítomný nepořádek kolem chodníků, vozovek a parkovacích ploch v obchodní zóně v době předvelikonočních nákupů a nastupujícího jara nejsou rozhodně dobrou vizitkou města ani zde sídlících obchodníků. Město Tanvald se snaží místní komunikace a veřejná prostranství, která jsou přímo v jeho vlastnictví a správě, denně udržovat v pořádku a čistotě.  Městský úřad proto 26. 3. 2015 i přes nepříznivé, deštivé počasí nechal, tak jako již v minulém roce, provést úklid prostranství v tanvaldské obchodní zóně pracovníky a technikou střediska technických služeb, byť tyto plochy nejsou ve vlastnictví města. 

Další foto zde

Vloženo: 26.03.2015
 1 z 6 | Další - Nejstarší