Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

THJ - JAZZ PO ČESKU

Pojedeme k moři

Rio 2 3D

Divergence

Za kamarády z televize

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Sběr starých elektrospotřebičů proběhne tuto sobotu

Občané nejen z Tanvaldu mají možnost odevzdat staré elektrospotřebiče každou poslední sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin v České ulici pod železničním viaduktem. Tento měsíc je to tato sobota 26. dubna. Sběr zajišťují technické služby.

Vloženo: 22.04.2014
ilustrační foto

Informace pro občany o konání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zastupitelstva města k případné výstavbě geotermální elektrárny se bude konat ve středu 30. dubna 2014 od 16 hodin v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě. Program zasedání zde.

Zasedání zastupitestva města k projednání plánovaných bodů, zejména projednání závěrečného účtu města za rok 2013, se uskuteční ve středu 7. května 2014 od 16 hodin ve velké zasedací síni radnice.

Vloženo: 18.04.2014
ilustrační foto

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Město Tanvald provede ve spolupráci s firmou A.S.A. Liberec v sobotu 26. dubna 2014  mobilní sběr nebezpečného odpadu. Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.

Vloženo: 14.04.2014
ilustrační foto

Územně plánovací činnost

Na webových stránkách města v sekci Městský úřad v odkaze Územní plán města Tanvald jsou zveřejněny dokumenty k projednávanému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tanvald a k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Tanvald.

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Tanvald navrhuje a posuzuje (z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí) rozšíření sjezdových tratí včetně nových přepravních zařízení v areálu Tanvaldský Špičák. Návrh Změny č. 1 ÚP Tanvald zároveň upřesňuje uvedení ÚP Tanvald do souladu s nadřazenou krajskou územně plánovací dokumetací " Zásady územního rozvoje Libereckého kraje". Připomínky k této změně územního plánu je možné podávat do 22.05.2014 a to písemně na MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a ŽP.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Tanvald za období 09/2010-04/2014 komplexně vyhodnocuje za sledované období  zejména uplatňování územního plánu a využití zastavitelných ploch ve vztahu k potřebě vymezení nových zastavitelných ploch. Návrh Zprávy je možné připomínkovat do 14.05.2014 taktéž na MěÚ Tanvald, odbor odbor stavební úřad a ŽP.

Vloženo: 14.04.2014
ilustrační foto

Město prodává byt na sídlišti Výšina

Rada města Tanvald  vydala záměr na prodej bytu č. 530/2, vel. 1+2, byt běžný, Radniční ul., Tanvald včetně spoluvlastnického podílu  349/20824 na společných částech budovy č.p. 529, 530, 531 a 532 Radniční ul., Tanvald  a stavební parcele č. 746/4,  katastrální území Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 208.550,-- Kč. Žádost o koupi výše uvedeného bytu mohou zájemci doručit odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald nejpozději do 07.05.2014 do 14,00 hodin.

Vloženo: 02.04.2014
ilustrační foto

Důležitá informace pro občany

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí požádal Českou geologickou službu se sídlem v Praze o odborné posouzení záměru Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I. Toto odborné vyjádření předkládáme v rámci lepší  informovanosti občanů zde.

Vloženo: 02.04.2014
ilustrační foto

Silnice okolo vodárenské nádrže Souš je otevřená

Od pondělí  31.března 2014 od 12:00 hodin je otevřená silnice II/290 mezi Smědavou a Souší.

Vloženo: 31.03.2014
ilustrační foto

Město uklidilo za obchodníky

Značný nepořádek na veřejných prostranstvích obchodní zóny v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl nakupujícími právem kritizován. Zde působící obchodní firmy ani majitelé účelových komunikací na výzvy o nutnosti udržování pořádku a čistoty bohužel nereagují.  Pro město Tanvald, které se snaží místní komunikace a veřejná prostranství denně udržovat v pořádku a čistotě, je současný žalostný stav nepřijatelný a dělá všem nám Tanvalďákům ostudu. Městský úřad proto nechal 27. 3. 2014 provést pracovníky a technikou střediska technických služeb ve vlastní režii úklid zmíněných prostor.  Nutné opravy a úpravy komunikací, chodníků, parkovišť a zelených ploch si musí zajistit majitelé, obchodní subjekty.  MěÚ věří, že se pořádek a čistotu v obchodní zóně podaří zlepšit a že do řádného stavu bude uvedeno i okolí nově postaveného a provozovaného bloku prodejen v zadní části zóny, které je nedokončeno a v zoufalém stavu.  Odbor stavební úřad a životní prostředí v tomto směru již podniká patřičné kroky.

Vloženo: 27.03.2014

Informace o dopravním omezení v ulici Nemocniční a Pod Špičákem

Dne 1. dubna 2014 bude konečně zahájena realizace stavby „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem“, pro kterou bylo vydáno stavební povolení v roce 2008. V ulicích bude zhotovena nová děšťová a splašková kanalizace a kompletně položen nový povrch včetně podkladních vrstev. Stavba se dotkne i chodníků, parkovišť a veřejného osvětlení.

Uzavírka bude rozdělena do dvou částí a její režim upraven dopravním značením:

částečná uzavírka – v  Nemocniční ulici, v úseku od křižovatky s Českou ulicí (pod železničním mostem) po křižovatku s ulicí Palackého ( u nemocnice) včetně, bude provoz řízen semafory po cca 100 m pracovních úsecích. Vjezd i výjezd do ulice České z  křižovatky pod železničním mostem bude po nezbytně nutnou dobu uzavřen.
úplná uzavírka – v ulici Pod Špičákem, v úseku od nemocnice po křižovatku s ulicí Radniční a ulicí U Rozvodny, bude vjezd povolen pouze dopravní obsluze  a vozidlům s povolením stavby. Příjezd do nemocnice a k chirurgické ambulanci MUDr. Poláčka bude vždy zajištěn.

Úplnou uzavírkou ulice Pod Špičákem bude narušen provoz pravidelné autobusové dopravy na sídliště Výšina (linka č. 530 746 – dopravce BusLine a.s.). Autobusy budou projíždět směrem na sídliště až do zastávky Tanvald, sídliště ( u skoku), kde se budou obracet s využitím ulice U Lesíka a ulice Větrná zpět do Radniční ulice. Dolů autobus pojede ulicí U Stadionu a  ulicí Palackého se zastávkou Tanvald, radnice a dále Nemocniční  ulicí směr centrum. Cestující, který pojede za zastávky Tanvald, nemocnice do centra, pojede sice přes sídliště, ale nezaplatí více. Po dobu trvání uzavírky nebude obsluhována zastávka Tanvald, Pod Špičákem (u MUDr. Poláčka).

Veškeré úpravy provozu na dotčených komunikacích budou řádně značeny dopravními značkami.

Žádáme tímto občany v lokalitě ulice U Lesíka a ulice Větrná, aby respektovali přechodné dopravní značení, a tím umožnili bezproblémový provoz pravidelné autobusové dopravy, zajišťující obsluhu sídliště Výšina.

Předpokládané ukončení dopravního omezení v souvislosti s výše uvedenou stavbou je 31. října 2014.

Děkujeme za pochopení všech omezení, která v souvislosti s náročnou stavbou nastanou.

Vloženo: 17.03.2014

Ještě ke stanovisku Ministerstva životního prostředí

Ke stanovisku zveřejněnému dne 11.3.2014 na webových stránkách, které vydalo Ministerstvo životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ na životní prostředí, sděluje MěÚ Tanvald s ohledem na reakce a dotazy občanů následující:

Stanovisko Ministerstva životního prostředí, týkající se posouzení vlivů geotermální energie na životní prostředí v žádném případě neznamená, že v Tanvaldě bude geotermální elektrárna postavena a už v žádném případě není pravda, že zastupitelstvo města s výstavbou souhlasilo! Stále platí, že rozhodující bude zejména správní řízení o umístění stavby. Tato záležitost byla již popsána a vysvětlena v Tanvaldském zpravodaji a na webových stránkách města. MěÚ Tanvald zdůrazňuje, že v rámci řízení o umístění stavby budou mít občané i právnické osoby možnost se vyjádřit a podat své námitky. Na zasedání zastupitelstva města dne 30. dubna 2014 bude na žádost občanů zařazen bod týkající se případné výstavby geotermální elektrárny. Znovu opakujeme, že o umístění a případné výstavbě ještě vůbec nebylo ze strany MěÚ Tanvald, stavebního úřadu rozhodováno.

Oznámení Ministerstva životního prostředí o posouzení záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ bylo včera v souladu s předpisy vyvěšeno na úřední desce města. Navíc bylo celé stanovisko (v plném znění) zveřejněno ve prospěch vyšší informovanosti občanů v aktualitách na webových stránkách.

MěÚ Tanvald

Vloženo: 12.03.2014
 1 z 2 | Další - Nejstarší