Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Talentovky sportovní

THJ4

Taneční akademie DDM

Kniha džunglí 3D

Z města a MěÚ

Oznámení o přerušení dodávky vody

Z důvodu plánovaných prácí na přivaděči bude v úterý 10. května  v době od 8 do 15 hodin přerušena dodávka vody v ulicích Horská, Jižní, Letná, Na Svahu, Nad Výtopnou, Okružní, Palackého, Radniční, Slunná, Sportovní, U Lesíka, U Stadionu, U Školky, Větrná, Vnitřní. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno. 

Vloženo: 26.04.2016

Otevření silnice II/290 v úseku Smědava - Souš

Po provedené kontrole silnice II/290 podél vodní nádrže Souš bylo naplánováno otevření této silnice k 16.4.2016 v 00:00 hodin.

Vloženo: 15.04.2016

Pozor na jedovaté návnady

Myslivecký spolek Zlatník ze Zlaté Olešnice vydal upozornění, že v okolí jejich obce se vyskytly nebezpečné jedovaté návnady, na které již doplatilo několik domácích zvířat. Varujeme tak zejména majitele psů, pokud se na výletě budou pohybovat kolem Zlaté Olešnice, aby na své miláčky dávali zvýšený pozor. Ovšem není vyloučeno, že se toto nebezpečí může vyskytnout i jinde, proto doporučujeme bdělost. Věřme, že policie pachatele brzy dopadne. Do té doby mějte své psy raději na vodítku a děti pod dozorem.

Vloženo: 14.04.2016

Rally Bohemia 2016

O víkendu 2.7. – 3.7. 2016 bude probíhat tradiční Rally Bohemia. Přehled uzavírek zde.

Vloženo: 13.04.2016

60. ročník hudebního festivalu THJ 2016

V pátek 15. dubna od 18.30 hodin jste srdečně zváni na 60. ročník hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro 2016, který bude v kině JAS Járy Cimrmana zahájen vernisáží výstavy dětských prací z výtvarné soutěže "V říši paní Hudby" pořádané Domem dětí a mládeže Tanvald. Následovat bude hudební a taneční vystoupení žáků Základní umělecké školy Tanvald. V 19 hodin začne koncert Ivana a Lukáše Klánských Slovanské tance.

Více z programu festivalu.

Vloženo: 11.04.2016
ilustrační foto

Návštěva ministra životního prostředí v Tanvaldě

V pondělí 4. dubna zavítal do našeho města ministr Brabec v doprovodu ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny pana Pelce. V rámci návštěvy si nejprve prohlédl zajímavé lokality Tanvaldu. Ty byly později na tanvaldské radnici předmětem diskuze za účasti starostů okolních obcí, zástupců AOPK, zástupců samosprávy a státní správy MěÚ Tanvald a MěÚ Desná.

Prioritní byla tato témata:

1) rozvoj cestovního ruchu v souladu s ochranou přírody

2) kadmiová zátěž v oblasti Tanvaldska

3) geotermální elektrárna v Tanvaldě

Po prezentacích probíhala neformální diskuse, při kterých pan ministr vysvětlil postoj ministerstva k jednotlivým otázkám. Původně plánovaný čas se tak protáhl na dvojnásobek. Na závěr si ministr životního prostředí prohlédl okolní krajinu z vrcholu Špičáku.

Vloženo: 07.04.2016

Konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Tanvald

Rada města Tanvald v souladu s ustanovením § 166 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o  náležitostech konkurzního  řízení a  konkurzních  komisích  vyhlašuje  konkurz na obsazení pozice ředitele/ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace.

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 2. května 2016 do 12 hodin na podatelnu MěÚ Tanvald. 

Bližší informace zde

Vloženo: 31.03.2016

Cena za dodávku tepelné energie

Na základě návrhu vedení společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. a  po rozboru  výsledků  hospodaření za I. čtvrtletí  2016 rozhodla valná hromada snížit cenu za dodávku tepelné energie  pro lokalitu Tanvald - Výšina a Šumburk z 500 Kč za 1 GJ na 480 Kč za 1 GJ s účinností od 01.04. 2016. K uvedeným cenám za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Vloženo: 30.03.2016
ilustrační foto

Začíná rekonstrukce poruchového vodovodu ve Větrné a Vnitřní ulici

Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci poruchového úseku vodovodu v Tanvaldě, ve Větrné a Vnitřní ulici. 

Stávající vodovod v těchto ulicích je z litiny vnitřního průměru 150 mm. Vodovod z roku 1972 je veden v asfaltové místní komunikaci, v zelené ploše a v chodníku ze zámkové dlažby. Potrubí je inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizační stoka v této lokalitě je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 355 metrů. Součástí stavby je přepojení všech devíti stávajících domovních vodovodních přípojek a propoje na stávající odbočné vodovodní řady na trase. Stavba bude převážně realizována v otevřeném paženém výkopu, pouze krajní úsek vedený napříč přes Radniční ulici bude proveden bezvýkopově - protlakem. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. března 2016. Stavební práce budou zahájeny začátkem dubna, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016. 

Vloženo: 30.03.2016

Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou

Město Tanvald připravilo projekt na revitalizaci parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou. Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace odbornou firmou. Realizace tohoto projektu bude probíhat v několika etapách. V I. etapě bude provedeno pokácení 7 ks stromů. Jedná se o stromy ve špatném zdravotním stavu, bez další perspektivy růstu. Kácení bude provedeno do konce měsíce března 2016. V dalších etapách bude provedeno ošetření stávající zeleně řezem a následně bude provedena výsadba nové zeleně v počtu 8 ks stromů. Cílem projektu je zajištění provozní bezpečnosti stromů v tomto parku. Záměrem je zachovat pokud možno původní koncepci parku a ve větší míře nezasahovat do druhové skladby a rozmístění dřevin. Realizace tohoto projektu přispěje k minimalizaci ohrožení zdraví návštěvníků parku, případně škod na majetku.  Na tuto akci bude město Tanvald žádat o dotaci Krajský úřad Libereckého kraje z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“.

  

Vloženo: 18.03.2016
 1 z 10 | Další - Nejstarší