Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Gymnázium - přijímačky 9. třída

Gymnázium - přijímačky 5. třída

Z města a MěÚ

Změna v třídění plastů a PET láhví

Až doposud probíhalo v Tanvaldě třídění plastů a PET láhví odděleně. Žluté nádoby a kontejnery byly určeny pouze pro sběr PET láhví a pro ostatní plasty byl zaveden pytlový sběr (žluté pytle). Po dohodě se svozovou firmou FCC Liberec, dříve ASA Liberec (došlo pouze ke změně obchodního jména svozové firmy), dochází ve prospěch občanů a v zájmu zjednodušení třídění plastů včetně PET láhví ke změně. Změna spočívá v tom, že s okamžitou platností již není třeba třídit odděleně plasty a PET láhve. V praxi to znamená, že tanvaldské domácnosti mohou třídit veškeré plasty včetně PET láhví jak do žlutých nádob a kontejnerů na veřejných stanovištích, tak i do žlutých pytlů! Domácnosti, které si zvykly na třídění plastů do pytlů, mohou tyto nadále třídit do pytlů, ale nyní již včetně PET láhví. Domácnosti, které plasty z různých důvodů netřídily (např. neměly možnost kam umístit pytle), mohou nyní plasty a PET láhve třídit, vhazovat do žlutých nádob a kontejnerů na stanovištích pro tříděný odpad, kterých je v Tanvaldě celkem 45. Co patří a nepatří do žlutých nádob a kontejnerů a do žlutých pytlů je uvedeno na přiloženém návodu. Tyto návody jsou v současné době nově vylepovány na žluté nádoby a kontejnery ve městě.

Ve svozu tříděného odpadu z veřejných nádob a kontejnerů a ve svozu pytlů nedochází k žádným změnám.

Prosíme všechny občany, aby do žlutých nádob a kontejnerů a do žlutých pytlů na tříděný odpad vhazovali skutečně pouze plasty a PET láhve! Pomozme společně zlepšit životní prostředí ve všech částech města, buďme odpovědní.

Děkujeme za pochopení.     MěÚ Tanvald                                                                         

 

Vloženo: 04.02.2016
ilustrační foto

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 oznamuje zřízení přípravné třídy

Jedná se o třídu pro děti v předškolním věku (datum narození od 1. 5. 2010 do 31. 8.2011) a pro děti s odkladem školní docházky. Více zde

Vloženo: 04.02.2016
ilustrační foto

Vraky se stěhují z tanvaldských parkovišť

Jak jsme již avizovali v Tanvaldském zpravodaji, městská policie se mimo jiné zaměřuje na nepojízdná vozidla, která ostatním řidičům trvale zabírají místo na parkovištích. Na snímcích vidíme odtah vozidla, které jeho majitel nechal ležet delší dobu ladem a nepohnuly s ním ani výzvy úřadu. Nyní již bude pouze na něm, zda si vozidlo za poplatek vyzvedne, nebo ho nechá sešrotovat.

Vloženo: 04.02.2016

Informace pro občany

Sdružení TULIPAN, sídlící v Liberci, připravuje žádost o dotaci do 40. výzvy Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem je zvýšení uplatnitelnosti zvolené cílové skupiny na trhu práce.

Jedná se o cílové skupiny:

  • osoby ve věku 50 - 64 let,
  • osoby se základním vzděláním,
  • osoby zdravotně znevýhodněné,
  • osoby s případnou kombinací těchto handicapů.

Máte-li zájem o zapojení do tohoto programu, můžete vyplnit zde uvedený dotazník.

Vloženo: 02.02.2016

Informace k autobusové lince na sídliště

Objevují se dotazy, proč v jízdním řádu linky 746 („sídlišťák“) nenavazují autobusy častěji na vlaky u terminálu v Tanvaldu. Důvody, proč jezdí „sídlišťák“ tak, jak jezdí, shrnuje zástupce ředitele spol. KORID LK (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji), Ing. Otto Pospíšil:

Jízdní řád linky 746 je sestaven tak, aby existovaly návaznosti buď od vlaku, nebo od autobusu (a opačně) – návaznosti jsou přednostně zaměřené pro relaci do/z Jablonce n.Nis. V hodinovém intervalu jsou spoje vedeny tak, aby navazovaly od autobusu z Jablonce a k vlaku do Jablonce. Při sestavování jízdního řádu v období půlhodinového intervalu (odpolední špička) je možné volit buď mezi návaznostmi od vlaku a k vlaku (prakticky bez návazností od autobusu, resp. s dlouhým čekáním), nebo od autobusu a k autobusu (s dlouhými přestupními dobami od/k vlaku). Při volbě mezi jednou nebo druhou variantou je nutné vzít do úvahy také fakt, že na přestupy od a k autobusu jsou cestující dlouhodobě zvyklí, využívají je a navíc je docházková vzdálenost od „autobusového nádraží centrum“ na sídliště delší oproti cestě od železniční zastávky. Proto v rámci jízdního řádu 2015/16 i po provedení větších změn na železnici byly i nadále upřednostněny návaznosti od autobusu. Neznamená to však, že by návaznosti neexistovaly vůbec. Společnost KORID LK se samozřejmě nebrání změně koncepce linky 746 dle požadavků města Tanvald. Je ale třeba si uvědomit, že není možné vyjít vstříc vždy všem požadavkům cestujících.

Závěrem doplňujeme, že s platností od 28. února bude na základě připomínek k lince jízdní řád upraven ve večerních hodinách. Bude obnoven spoj cca v půl osmé večer s návazností od autobusů z Prahy (jeden přijíždí od Jablonce, druhý od Turnova). Naopak spoj v osm večer pojede cca o půl hodiny později tak, aby navazoval na vlak od Liberce a s delší přestupní dobou i na vlak od Prahy a Železného Brodu. Spoj budou moci lépe stihnout i ti, kdož pracují do 20 hodin.

 

Vloženo: 02.02.2016

Prodej bytu dle pravidel veřejné soutěže

Rada města vydala záměr na prodej bytové jednotky č. 34/5, vel. 1+2, byt běžný, Vančurova ul. 34, Tanvald, část Šumburk nad Desnou včetně spoluvlastnického podílu 642/7885 na budově čp. 34 a čp. 36, Vančurova ul. 34, Tanvald, část Šumburk nad Desnou a stavební parcele č. 681/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 307.772 Kč. Žádosti o koupi bytu můžete podávat na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald nejpozději do 16. 02. 2016 do 11.00 hodin.            

Vloženo: 25.01.2016
ilustrační foto

Ošetření zeleně ve městě

Město uspělo se žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory 8. Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na akci „Ošetření významné zeleně – park u Městského úřadu v Tanvaldě“. Výše dotace je ve výši 78.853 Kč, což představuje 50 % z celkových způsobilých nákladů akce. Tento projekt byl zahájen v loňském roce, kdy byly odstraněny poškozené a nevhodně umístěné stromy, ošetřeny stromy ve špatném zdravotním stavu a na podzim byla realizována nová dosadba vhodnou zelení. V letošním roce bude realizována poslední etapa projektu spočívající v ošetření zbývajících stromů zdravotním a redukčním řezem.  Cílem města je zvelebování veřejného prostoru a podpora setkávání a života ve městě, k čemuž péče o zeleň na veřejných prostranstvích a jiných významných plochách podstatnou měrou přispívá.  

Vloženo: 21.01.2016

Výzva k podání žádostí o dotaci z rozpočtu města

Město Tanvald stejně jako v minulých letech hodlá i v roce 2016 ze svého rozpočtu finančně podpořit aktivity ve všech oblastech veřejného a spolkového a života.

Poskytování dotací z rozpočtu města se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V souladu s tímto zákonem žadatel o dotaci musí splnit určité podmínky – především podat žádost o dotaci obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti (nejlépe na poskytovatelem připraveném a zveřejněném formuláři) včetně všech požadovaných příloh a v případě schválení dotace uzavřít příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. U dotací nad 50.000 Kč pak poskytovatel (město) má povinnost tyto smlouvy zveřejnit na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stejně jako v minulých letech je možno žádat o dotaci na celoroční činnost a/nebo na jednorázovou akci.

Termín pro podání žádosti o dotaci pro rok 2016 je do pátku 29. 1. 2016 do 11:00 hodin.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Formuláře je možno stáhnout na internetových stránkách města: www.tanvald.cz/mestskyurad/formularekestazeni nebo vyzvednout jejich tištěnou podobu v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ.

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh se podávají osobně na podatelně MěÚ v budově radnice Palackého 359 v uvedeném termínu. Žádost je rovněž možno zaslat písemně na adresu: město Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald.  

 

     

Vloženo: 15.12.2015
ilustrační foto

Třídění odpadů do pytlů má v Tanvaldě stoupající trend

Od prosince 2012 byl v Tanvaldě zaveden pytlový sběr ostatních plastů, směsných obalů do žlutých pytlů a nápojových kartonů (tetrapaků) do červených pytlů. Za první čtyři měsíce roku 2013 byl pytlový sběr ještě v plenkách. Určitou dobu trvalo, než domácnosti pytle naplnily. V počátečních měsících se pytle vyskytovaly na stanovištích ojediněle. Prováděla se osvěta mezi občany. Od května 2013 se začalo na stanovištích pro tříděný odpad objevovat více pytlů. Od května do konce roku 2013 bylo sesbíráno 553 žlutých pytlů o celkové hmotnosti 770 kg a 231 červených pytlů o celkové hmotnosti 1070 kg. V roce 2014 to bylo 1421 žlutých pytlů o celkové hmotnosti 4020 kg a 508 červených pytlů o celkové hmotnosti 850 kg. Od září 2014 byl zaveden i sběr obalových kovů do průhledných pytlů. Tento způsob třídění kovů se teprve rozbíhal. Od října do prosince 2014 se na stanovištích vyskytlo pouze 9 pytlů s obalovými kovy o celkové hmotnosti 20 kg.

Bilance roku 2015 je potěšující, celkem bylo v 4184 pytlích bezmála 10 tun tříděného odpadu, což je dvojnásobné množství oproti roku 2014. Nejvíce, 3032, bylo žlutých pytlů. V Tanvaldě tak bylo v roce 2015 tímto způsobem sesbíráno 0,79 t kovových obalů, 7,29 t ostatních plastů (zejména plastových obalů) a 1,89 t nápojových kartonů (tetrapaků).  Ukázalo se, že se do pytlového sběru tříděného odpadu zapojuje stále více domácností.

Pytle s tříděným odpadem svážejí technické služby ze všech stanovišť na sběr tříděného odpadu pravidelně každý čtvrtek. Pytle si mohou občané, poplatníci vyzvednout zdarma v rámci poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, odboru rozvoje a komunálních věcí a na dalších již dříve avizovaných místech. Městský úřad žádá domácnosti, které se do pytlového sběru směsných plastů, tetrapaků a kovových obalů ještě nezapojily, aby v zájmu ochrany životního prostředí i udržení poplatku na stávající výši tak učinily.

Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří.  To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už nemůže být dále zpracován a musí skončit na skládce nebo ve spalovně. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.

Pro úplnost znovu uvádíme, jaké odpady do pytlů patří:

do žlutých pytlů směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly, do červených pytlů nápojové obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté, do bezbarvých pytlů obalové kovy, jako jsou zejména konzervy-plechovky a různá plechová víčka.

Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.  

 

Vloženo: 15.01.2016

Příspěvky vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury opětovně vyhlásilo pro rok 2016 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování o obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů (např. zateplování, vytápění, splašková kanalizace, plynofikace, ZTI, rozvod vody, nové typy výplní otvorů, zřizování obytných podkroví, nové vikýře atd.), úpravy veřejných prostranství, pořízení restaurátorského průzkumu, SHP a PD.

O podporu může žádat vlastník kulturní památky. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Celková výše finanční kvóty pro rok 2016 pro ORP Tanvald činí 263.000,- Kč.

Současně  zveřejňujeme souhrnnou zprávu „Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2015.

Vloženo: 13.01.2016
 1 z 9 | Další - Nejstarší