Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Městský ples

Divoké vlny 2

xXx: Návrat Xandera Cage

Z města a MěÚ

ilustrační foto

19. a 20. 1. 2017 »
Uzavření pokladny MěÚ z důvodu stěhování

Z důvodu přemístění bude pokladna ve dnech 19. - 20. 1. 2017 uzavřena. Nově se bude nacházet v 1. poschodí vedle kanceláře matriky a živnostenského úřadu, dveře č.16.

V nových prostorách bude veřejnosti pokladna k dispozici od 23. 1. 2017.

Vloženo: 11.01.2017
ilustrační foto

Pozor na rampouchy a sníh na střechách

Po značném spadu sněhu v posledních dnech se na střechách tvoří nebezpečné rampouchy a sněhové převisy. Velké množství sněhu na střechách může ohrožovat statiku budovy, majetek a lidské životy. Odpovědnost za bezpečný stav a údržbu střech mají výhradně majitelé objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví a majetek dalších osob.

Vyzýváme proto majitele objektů, aby v těchto dnech věnovali zvýšenou pozornost zimní údržbě střech spočívající zejména v bezpečném odstraňování rampouchů a sněhu nad frekventovanými chodníky a komunikacemi. Občany prosíme o ostražitost a všímavost, zda se nepohybují na nebezpečných místech pod střechami.

Plnění povinností majitelů domů v Tanvaldě při zimní údržbě střech nyní intenzivně kontroluje městská policie.

Vloženo: 18.01.2017
ilustrační foto

do 28. 02. 2017 »
Příspěvky vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2017 další ročník dotačního titulu „Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příslušných formulářů a dokumentů  (zde ke stažení).

Z Programu nelze žádat o dotaci v případě, že byl na stejnou akci a ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních dotačních programů Ministerstva kultury ČR v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Současně s tímto oznámením v souladu se zásadami programu výše uvedeného dotačního titulu uveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2016 (zde ke stažení). 

Vloženo: 12.01.2017

Výzva k podání žádostí o dotaci z rozpočtu města

Město Tanvald stejně jako v minulých letech hodlá i v roce 2017 ze svého rozpočtu finančně podpořit aktivity ve všech oblastech veřejného a spolkového života.

Poskytování dotací z rozpočtu města se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V souladu s tímto zákonem žadatel o dotaci musí splnit určité podmínky – především podat žádost o dotaci obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti (nejlépe na poskytovatelem připraveném a zveřejněném formuláři) včetně všech požadovaných příloh a v případě schválení dotace uzavřít příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. U dotací nad 50.000 Kč pak poskytovatel (město) má povinnost tyto smlouvy zveřejnit na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stejně jako v minulých letech je možno žádat o dotaci na celoroční činnost a/nebo na jednorázovou akci. V případě, že žadatel měl poskytnutou dotaci v minulém roce, musí předložit i vyúčtování, a to do 10. 01. 2017.

Termín pro  podání žádosti o dotaci pro rok 2017 je do pátku 27. 1. 2017 do 11:00 hodin.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Formuláře je možno stáhnout na internetových stránkách města: www.tanvald.cz/mestskyurad/formularekestazeni nebo vyzvednout jejich tištěnou podobu v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ.

Vyplněné vyúčtování i žádosti včetně požadovaných příloh se podávají osobně na podatelně MěÚ v budově radnice Palackého 359 v uvedeném termínu. Žádost je rovněž možno zaslat písemně na adresu: město Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald.

Vloženo: 05.01.2017

Oznámení nemocnice

Z důvodu chřipkové epidemie jsou od 6.1.2017 v Nemocnici Tanvald, s.r.o. zakázány návštěvy. 

Vloženo: 04.01.2017

Energetické úspory v bytových domech. Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií v bydlení?

Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici skoro devět miliard korun.

Vloženo: 09.12.2016
ilustrační foto

Výtah na radnici je již v provozu

Dne 6. 12. 2016 byl dán do provozu výtah v budově radnice. Jak jsme již dříve informovali, došlo ke stavbě výtahu po mnohaletém tápání a střetech názorů zda v historické budově tanvaldské radnice je vhodné nebo není vhodné vybudovat výtah, který by umožnil bezbariérový přístup do 1. a 2. poschodí.  Po konzultacích s odborníky a architekty byla zvolena varianta stavby moderního výtahu v ocelové, prosklené výtahové šachtě, s dvoustraně prosklenou kabinou, v prostoru mezi schodištěm. Jedná se o kompromisní řešení, které zásadně nenaruší historický interiér budovy. První ohlasy ze strany návštěvníků radnice na nový výtah jsou vesměs kladné. Výtah bude sloužit nejen imobilním občanům, ale usnadní přístup i starším lidem, kteří ve velké míře po zřízení výtahu volali. V souvislosti s výtahem bude v posledním lednovém týdnu 2017 přemístěna ze zadního traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude nově v 1. poschodí vedle kanceláří matriky a živnostenského úřadu.

Všechny tři budovy, v nichž se nachází pracoviště Městského úřadu Tanvald, tak mají bezbariérový přístup s výtahy.  Zřízení výtahu včetně souvisejících stavebních prací v budově radnice přišlo na  téměř 1.800.000 Kč. Město Tanvald celou částku zaplatilo z vlastních prostředků.

  

Vloženo: 07.12.2016
ilustrační foto

Vánoční trh ve Wittichenau

V sobotu 3. prosince se konal v partnerském městě Wittichenau v Německu vánoční trh, kterým provázela pro Wittichenau  typická  „Vánoční žena“. Tradičně se trhu zúčastnila Základní umělecká škola z Tanvaldu.  Vystoupil její pěvecký sbor  Harmonia s orchestrem školy. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a svou profesionalitou a repertoárem bylo pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem. Vánoční trh ve Wittichenau opět obohatila firma Detoa Albrechtice v Jizerských horách stánkem s dřevěnými hračkami, o které je mezi místními v předvánočním čase zájem.

Na základě pozvání navštívila město Wittichenau delegace z Tanvaldu v čele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem a také delegace z partnerského města Lubomierz v Polsku.  Vedení všech tří partnerských měst chtějí pokračovat v dobré spolupráci. Hostem města Wittichenau byl i senátor Jaroslav Zeman.

Další fotografie ve fotogalerii.

Vloženo: 05.12.2016
ilustrační foto

Dobrovolní hasiči roku

Dne 16. listopadu se v Laser Show Hall v Brně konal 6. ročník vyhlášení Ankety dobrovolní hasiči roku 2016. Náš sbor byl nominován v kategorii „Sbor dobrovolných hasičů oblast východ Čech“.

Slavnostní večer moderoval Petr Vondráček a spolu s ním se na pódiu objevila celá řádka významných lidí z řad hasičů a sponzorů této ankety. Vyhlašování jednotlivých kategorií se střídalo s vystoupením Dana Hůlky a Ilony Csákové, která je zároveň patronkou celé ankety.

Zhruba v polovině večera přišla na řadu naše kategorie. Obrovské napětí vystřídala neskutečná radost, když z úst vyhlašujícího první místo zaznělo TANVALD ŠUMBURK. V tu chvíli naši vyslanci v Brně vykřikli radostí a v hasičské zbrojnici v Tanvaldě propukly mohutné oslavy. Celý večer byl totiž přenášen živě na Fire TV. Záznam z tohoto večera bude vysílat 3. prosince Česká televize od 16.25 hodin na programu ČT2.

Pro náš sbor je to obrovský úspěch a odměna za naši práci. Toto ocenění zároveň pro nás bude na dlouhé měsíce hnacím motorem k ještě lepším výkonům a dobré reprezentaci města Tanvald.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v této anketě podpořili a zaslali nám svůj hlas, kterých v součtu bylo neuvěřitelných 959. Jen díky Vám jsme zvítězili. Děkujeme !!!

 SDH Tanvald Šumburk

 

Vloženo: 30.11.2016
ilustrační foto

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu v podvečer se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na zaplněném parkovišti v centru města měli všichni přítomní možnost vyslechnout a třeba si i společně s žáky a učiteli zdejší ZUŠ zazpívat vánoční koledy. Nechyběly ani živý betlém a bohaté občerstvení, o které se již tradičně postarali místní podnikatelé a spolky.

Fotogalerie zde

Vloženo: 29.11.2016
 1 z 12 | Další - Nejstarší